รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดมุกดาหาร ---> อำเภอคำชะอี ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
บ้านซ่ง 0 - - - - - - - 0
คำชะอี 0 - - - - - - - 0
หนองเอี่ยน 0 - - - - - - - 0
บ้านค้อ 0 - - - - - - - 0
บ้านเหล่า 0 - - - - - - - 0
โพนงาม 0 - - - - - - - 0
เหล่าสร้างถ่อ 0 - - - - - - - 0
คำบก 0 - - - - - - - 0
น้ำเที่ยง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0