รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดมุกดาหาร ---> อำเภอหว้านใหญ่ ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
หว้านใหญ่ 0 - - - - - - - 0
ป่งขาม 0 - - - - - - - 0
บางทรายน้อย 0 - - - - - - - 0
ชะโนด 0 - - - - - - - 0
ดงหมู 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0