รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดมุกดาหาร ---> อำเภอหนองสูง ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
หนองสูง 0 - - - - - - - 0
โนนยาง 0 - - - - - - - 0
ภูวง 0 - - - - - - - 0
บ้านเป้า 0 - - - - - - - 0
หนองสูงใต้ 0 - - - - - - - 0
หนองสูงเหนือ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0