รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ---> อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
จองคำ 0 - - - - - - - 0
ห้วยโป่ง 0 - - - - - - - 0
ผาบ่อง 0 - - - - - - - 0
ปางหมู 0 - - - - - - - 0
หมอกจำแป่ 0 - - - - - - - 0
ห้วยผา 0 - - - - - - - 0
ห้วยปูลิง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0