รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ---> อำเภอขุนยวม ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
ขุนยวม 0 - - - - - - - 0
แม่เงา 0 - - - - - - - 0
เมืองปอน 0 - - - - - - - 0
แม่ยวมน้อย 0 - - - - - - - 0
แม่กิ๊ 0 - - - - - - - 0
แม่อูคอ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0