รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ---> อำเภอปาย ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
เวียงใต้ 0 - - - - - - - 0
เวียงเหนือ 0 - - - - - - - 0
แม่นาเติง 0 - - - - - - - 0
แม่ฮี้ 0 - - - - - - - 0
ทุ่งยาว 0 - - - - - - - 0
เมืองแปง 0 - - - - - - - 0
โป่งสา 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0