รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ---> อำเภอแม่สะเรียง ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
บ้านกาศ 0 - - - - - - - 0
แม่สะเรียง 0 - - - - - - - 0
แม่คง 0 - - - - - - - 0
แม่เหาะ 0 - - - - - - - 0
แม่ยวม 0 - - - - - - - 0
เสาหิน 0 - - - - - - - 0
ป่าแป๋ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0