รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ---> อำเภอแม่ลาน้อย ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
แม่ลาน้อย 0 - - - - - - - 0
แม่ลาหลวง 0 - - - - - - - 0
ท่าผาปุ้ม 0 - - - - - - - 0
แม่โถ 0 - - - - - - - 0
ห้วยห้อม 0 - - - - - - - 0
แม่นาจาง 0 - - - - - - - 0
สันติคีรี 0 - - - - - - - 0
ขุนแม่ลาน้อย 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0