รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ---> อำเภอสบเมย ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
สบเมย 0 - - - - - - - 0
แม่คะตวน 0 - - - - - - - 0
กองก๋อย 0 - - - - - - - 0
แม่สวด 0 - - - - - - - 0
ป่าโปง 0 - - - - - - - 0
แม่สามแลบ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0