รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ---> อำเภอปางมะผ้า ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
สบป่อง 0 - - - - - - - 0
ปางมะผ้า 0 - - - - - - - 0
ถ้ำลอด 0 - - - - - - - 0
นาปู่ป้อม 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0