รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดพิจิตร ---> อำเภอเมืองพิจิตร ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
ในเมือง 0 - - - - - - - 0
ไผ่ขวาง 0 - - - - - - - 0
ย่านยาว 0 - - - - - - - 0
ท่าฬ่อ 0 - - - - - - - 0
ปากทาง 0 - - - - - - - 0
คลองคะเชนทร์ 0 - - - - - - - 0
โรงช้าง 0 - - - - - - - 0
เมืองเก่า 0 - - - - - - - 0
ท่าหลวง 0 - - - - - - - 0
บ้านบุ่ง 0 - - - - - - - 0
ฆะมัง 0 - - - - - - - 0
ดงป่าคำ 0 - - - - - - - 0
หัวดง 0 - - - - - - - 0
ป่ามะคาบ 0 - - - - - - - 0
สายคำโห้ 0 - - - - - - - 0
ดงกลาง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0