รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดพิจิตร ---> อำเภอวังทรายพูน ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
วังทรายพูน 0 - - - - - - - 0
หนองปลาไหล 0 - - - - - - - 0
หนองพระ 0 - - - - - - - 0
หนองปล้อง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0