รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดพิจิตร ---> อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
โพธิ์ประทับช้าง 0 - - - - - - - 0
ไผ่ท่าโพ 0 - - - - - - - 0
วังจิก 0 - - - - - - - 0
ไผ่รอบ 0 - - - - - - - 0
ดงเสือเหลือง 0 - - - - - - - 0
เนินสว่าง 0 - - - - - - - 0
ทุ่งใหญ่ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0