รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดพิจิตร ---> อำเภอตะพานหิน ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
ตะพานหิน 0 - - - - - - - 0
งิ้วราย 0 - - - - - - - 0
ห้วยเกตุ 0 - - - - - - - 0
ไทรโรงโขน 0 - - - - - - - 0
หนองพยอม 0 - - - - - - - 0
ทุ่งโพธิ์ 0 - - - - - - - 0
ดงตะขบ 0 - - - - - - - 0
คลองคูณ 0 - - - - - - - 0
วังสำโรง 0 - - - - - - - 0
วังหว้า 0 - - - - - - - 0
วังหลุม 0 - - - - - - - 0
ทับหมัน 0 - - - - - - - 0
ไผ่หลวง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0