รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดพิจิตร ---> อำเภอบางมูลนาก ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
บางมูลนาก 0 - - - - - - - 0
บางไผ่ 0 - - - - - - - 0
หอไกร 0 - - - - - - - 0
เนินมะกอก 0 - - - - - - - 0
วังสำโรง 0 - - - - - - - 0
ภูมิ 0 - - - - - - - 0
วังกรด 0 - - - - - - - 0
ห้วยเขน 0 - - - - - - - 0
วังตะกู 0 - - - - - - - 0
ลำประดา 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0