รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดพิจิตร ---> อำเภอโพทะเล ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
โพทะเล 0 - - - - - - - 0
ท้ายน้ำ 0 - - - - - - - 0
ทะนง 0 - - - - - - - 0
ท่าบัว 0 - - - - - - - 0
ทุ่งน้อย 0 - - - - - - - 0
ท่าขมิ้น 0 - - - - - - - 0
ท่าเสา 0 - - - - - - - 0
บางคลาน 0 - - - - - - - 0
ท่านั่ง 0 - - - - - - - 0
บ้านน้อย 0 - - - - - - - 0
วัดขวาง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0