รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดพิจิตร ---> อำเภอสามง่าม ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
สามง่าม 0 - - - - - - - 0
กำแพงดิน 0 - - - - - - - 0
รังนก 0 - - - - - - - 0
เนินปอ 0 - - - - - - - 0
หนองโสน 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0