รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดพิจิตร ---> อำเภอทับคล้อ ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
ทับคล้อ 0 - - - - - - - 0
เขาทราย 0 - - - - - - - 0
เขาเจ็ดลูก 0 - - - - - - - 0
ท้ายทุ่ง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0