รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดพิจิตร ---> อำเภอสากเหล็ก ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
สากเหล็ก 0 - - - - - - - 0
ท่าเยี่ยม 0 - - - - - - - 0
คลองทราย 0 - - - - - - - 0
หนองหญ้าไทร 0 - - - - - - - 0
วังทับไทร 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0