รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดพิจิตร ---> อำเภอบึงนาราง ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
ห้วยแก้ว 0 - - - - - - - 0
โพธิ์ไทรงาม 0 - - - - - - - 0
แหลมรัง 0 - - - - - - - 0
บางลาย 0 - - - - - - - 0
บึงนาราง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0