รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดพิจิตร ---> อำเภอดงเจริญ ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
วังงิ้วใต้ 0 - - - - - - - 0
วังงิ้ว 0 - - - - - - - 0
ห้วยร่วม 0 - - - - - - - 0
ห้วยพุก 0 - - - - - - - 0
สำนักขุนเณร 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0