รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดพิจิตร ---> อำเภอวชิรบารมี ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
บ้านนา 0 - - - - - - - 0
บึงบัว 0 - - - - - - - 0
วังโมกข์ 0 - - - - - - - 0
หนองหลุม 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0