รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ---> อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
ประจวบคีรีขันธ์ 0 - - - - - - - 0
เกาะหลัก 0 - - - - - - - 0
คลองวาฬ 0 - - - - - - - 0
ห้วยทราย 0 - - - - - - - 0
อ่าวน้อย 0 - - - - - - - 0
บ่อนอก 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0