รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ---> อำเภอกุยบุรี ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
กุยบุรี 0 - - - - - - - 0
กุยเหนือ 0 - - - - - - - 0
เขาแดง 0 - - - - - - - 0
ดอนยายหนู 0 - - - - - - - 0
สามกระทาย 0 - - - - - - - 0
หาดขาม 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0