รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ---> อำเภอทับสะแก ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
ทับสะแก 0 - - - - - - - 0
อ่างทอง 0 - - - - - - - 0
นาหูกวาง 0 - - - - - - - 0
เขาล้าน 0 - - - - - - - 0
ห้วยยาง 0 - - - - - - - 0
แสงอรุณ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0