รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ---> อำเภอบางสะพาน ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
กำเนิดนพคุณ 0 - - - - - - - 0
พงศ์ประศาสน์ 0 - - - - - - - 0
ร่อนทอง 0 - - - - - - - 0
ธงชัย 0 - - - - - - - 0
ชัยเกษม 0 - - - - - - - 0
ทองมงคล 0 - - - - - - - 0
แม่รำพึง 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0