รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ---> อำเภอบางสะพานน้อย ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
ปากแพรก 0 - - - - - - - 0
บางสะพาน 0 - - - - - - - 0
ทรายทอง 0 - - - - - - - 0
ช้างแรก 0 - - - - - - - 0
ไชยราช 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0