รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ---> อำเภอปราณบุรี ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
ปราณบุรี 0 - - - - - - - 0
เขาน้อย 0 - - - - - - - 0
ปากน้ำปราณ 0 - - - - - - - 0
หนองตาแต้ม 0 - - - - - - - 0
วังก์พง 0 - - - - - - - 0
เขาจ้าว 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0