รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ---> อำเภอหัวหิน ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
หัวหิน 0 - - - - - - - 0
หนองแก 0 - - - - - - - 0
หินเหล็กไฟ 0 - - - - - - - 0
หนองพลับ 0 - - - - - - - 0
ทับใต้ 0 - - - - - - - 0
ห้วยสัตว์ใหญ่ 0 - - - - - - - 0
บึงนคร 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0