รายงานจำนวนสมาชิก อสต.

[ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ---> อำเภอสามร้อยยอด ]

หน่วยจำนวน : คน

ตำบล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวมทุกปี
สามร้อยยอด 0 - - - - - - - 0
ศิลาลอย 0 - - - - - - - 0
ไร่เก่า 0 - - - - - - - 0
ศาลาลัย 0 - - - - - - - 0
ไร่ใหม่ 0 - - - - - - - 0
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 0 - - - - - - - 0